เกร็ดความรู้ทั่วไป

เสนอความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ  ความรู้รอบตัวทั่วโลก

ความรู้ทั่วไป knowledge-library.com

ไฟฟ้าเกิดจากอะไร ต้นกำเนิดไฟฟ้า ใช้ประโยชน์มหาศาล

ไฟฟ้าเกิดจากอะไร ไฟฟ้าเกิดจาก การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ซึ่งอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคมูลฐานที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ อิเล็กตรอนจะโคจรรอบนิวเคลียสของอะตอม โดยอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดจะมีพลังงานมากกว่าอิเล็กตรอนที่อยู่วงในสุด เมื่ออิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดได้รับพลังงานจากภายนอก เช่น การเสียดสี ความร้อน แสงสว่าง แรงดันไฟฟ้า หรือสนามแม่เหล็ก ก็จะหลุดออกมาจากอะตอม และเคลื่อนที่ไปยังอะตอมอื่น ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น ความหมายของไฟฟ้า

ไฟฟ้าเกิดจากอะไร knowledge-library.com

ภาพ : การเกิดของไฟฟ้า

ไฟฟ้าคืออะไร electric ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลต่างๆ ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร

ไฟฟ้าเกิดจากอะไร ทำความรู้จักแหล่งกำเนิดไฟฟ้า มีอะไรบ้าง

การเกิดไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้ามี 6 วิธีด้วยกัน ได้แก่

 • การเสียดสี เกิดจากการนำวัตถุ 2 ชนิดมาถูกัน เช่น ขนสัตว์กับแท่งแก้ว หรือเมื่อเราใช้หวีสางผม ไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีนี้จะเป็นฟ้าสถิต ซึ่งเกิดจากการถ่ายเทอิเล็กตรอนจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง
 • การทำปฏิกิริยาทางเคมี เกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารเคมีชนิดต่างๆ เช่น ปฏิกิริยาระหว่างธาตุสังกะสีกับกรดไฮโดรคลอริก จะเกิดไฟฟ้าขึ้น
 • ความร้อน กระแสไฟฟ้าคือ เกิดจากการให้ความร้อนแก่วัตถุ เช่น เมื่อเราต้มน้ำในหม้อ จะเกิดไฟฟ้าขึ้นที่ขั้วของหม้อ 
 • แสงสว่าง เกิดจากการให้แสงสว่างแก่วัตถุ เช่น เมื่อเราส่องไฟฉายไปที่เซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดไฟฟ้าขึ้น
 • แรงกดดัน เกิดจากการให้แรงกดดันแก่วัตถุ เช่น เมื่อเราบีบหลอดไฟ จะเกิดไฟฟ้าขึ้น
 • สนามแม่เหล็ก เกิดจากการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็ก เช่น เมื่อเราเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็ก จะเกิดไฟฟ้าขึ้น

ชนิดของไฟฟ้ามีอะไรบ้าง ไฟฟ้ามีกี่ประเภท?

ไฟฟ้ามีกี่ชนิด ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ ตามทิศทางของการไหลของประจุไฟฟ้า ได้แก่

 • ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current: DC) กระแสไฟฟ้าที่ไหลไปในทิศทางเดียวตลอดกาล มักถูกใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป เป็นต้น
 • ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current: AC) กระแสไฟฟ้าที่ไหลไปและกลับสลับทิศทาง มักถูกใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ไฟฟ้ามาจากไหน นอกจากนี้ ไฟฟ้ายังสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทอื่นๆ ตามลักษณะของแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ได้แก่

 • ไฟฟ้าจากธรรมชาติ เกิดจากการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า กระแสน้ำ
 • ไฟฟ้าจากมนุษย์ เกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ เช่น ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า เป็นต้น

ไฟฟ้ากระแสตรง

ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของประจุไฟฟ้าเป็นไปในทิศทางเดียวตลอดกาล โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบเสมอ ไฟฟ้ากระแสตรงมีสมบัติดังนี้

 • กระแสไฟฟ้าจะไหลอย่างสม่ำเสมอ
 • ค่าแรงดันไฟฟ้าจะคงที่
 • สามารถเก็บประจุไว้ในแบตเตอรี่ได้

ไฟฟ้ากระแสสลับ 

ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของประจุไฟฟ้าไปและกลับสลับทิศทาง ไฟฟ้ากระแสสลับมีสมบัติดังนี้

 • กระแสไฟฟ้าจะไหลไม่สม่ำเสมอ
 • ค่าแรงดันไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 • ไม่สามารถเก็บประจุไว้ในแบตเตอรี่ได้

การนำไฟฟ้า

วัสดุที่สามารถยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เรียกว่าตัวนำไฟฟ้า วัสดุที่ไม่สามารถยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เรียกว่าฉนวนไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้าที่ดี ได้แก่ โลหะ เช่น ทองแดง เงิน อะลูมิเนียม เป็นต้น ฉนวนไฟฟ้าที่ดี ได้แก่ พลาสติก แก้ว ยาง เป็นต้น

หน่วยของไฟฟ้า

หน่วยของกระแสไฟฟ้า คือ แอมแปร์ (A) หน่วยของแรงดันไฟฟ้า คือ โวลต์ (V) หน่วยของพลังงานไฟฟ้า คือ จูล (J) หน่วยของกำลังไฟฟ้า คือ วัตต์ (W)

การเลือกใช้ไฟฟ้า ประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้าและความปลอดภัย

1.การเลือกใช้ไฟฟ้า 

การเลือกใช้ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรง เช่น โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป เป็นต้น ในขณะที่อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

2.ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีอันตราย หากใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ผู้ใช้ไฟฟ้าควรระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

3.ประโยชน์ของไฟฟ้า

ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย ซึ่งไฟฟ้านั้นมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเรา เช่น

 • ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลต่างๆ
 • ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
 • ใช้ในการให้แสงสว่าง
 • ใช้ในการทำความร้อน
 • ใช้ในการทำความเย็น
 • ใช้ในการสื่อสาร
 • ใช้ในการขนส่ง
 • ใช้ในการอุตสาหกรรม

#แรงดันไฟฟ้า
#กระแสไฟฟ้า
#ไฟฟ้า คือ
#พลังงานไฟฟ้า คือ
#รูปไฟฟ้า
#กระแสไฟฟ้าคืออะไร
#แม่เหล็กและไฟฟ้า
#ไฟฟ้ามีกี่ประเภท
#แม่เหล็กไฟฟ้าคือ
#ประเภทของไฟฟ้า

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://ngthai.com/

                                    https://www.trueplookpanya.com/knowledge/

ไม่พลาดข่าวสารความรู้รอบตัว : สาระน่ารู้เรื่องใกล้ตัว