เกร็ดความรู้ทั่วไป

เสนอความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ  ความรู้รอบตัวทั่วโลก

ความรู้ทั่วไป knowledge-library.com

ฤดูในประเทศไทย ทำความรู้จักกับฤดูกาล การเกิดฤดูกาลคือ ?

ฤดูในประเทศไทย ก่อนจะไปทำความรู้จักกับ ประเทศไทยมีกี่ฤดู เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปของฤดูกาลกันดีกว่า การเกิดฤดูกาล หรือการเกิดฤดูกาลของโลกเกิดจากแกนโลกเอียงเป็นมุม 23.5 องศา เมื่อเทียบกับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ส่งผลให้ในแต่ละช่วงของปี แต่ละบริเวณของโลกได้รับแสงแดดไม่เท่ากัน ทำให้มีอุณหภูมิต่างกัน จึงเกิดเป็นฤดูกาลต่างๆ ขึ้นนั่นเอง ซึ่งในช่วงที่ซีกโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุด บริเวณนั้นจะได้รับแสงแดดมากที่สุด ทำให้มีอุณหภูมิสูง จึงเป็นฤดูร้อนของซีกโลกเหนือ ส่วนซีกโลกใต้จะหันออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุด บริเวณนั้นจะได้รับแสงแดดน้อยที่สุด ทำให้มีอุณหภูมิต่ำ จึงเป็นฤดูหนาวของซีกโลกใต้

ฤดูในประเทศไทย knowledge-library.com

ภาพ : ฤดูกาลทั้ง 3 ฤดูกาลในประเทศไทย

ในทางกลับกันในช่วงที่ซีกโลกใต้หันเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุด บริเวณนั้นจะได้รับแสงแดดมากที่สุด ทำให้มีอุณหภูมิสูง จึงเป็นฤดูร้อนของซีกโลกใต้ ส่วนซีกโลกเหนือจะหันออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุด บริเวณนั้นจะได้รับแสงแดดน้อยที่สุด ทำให้มีอุณหภูมิต่ำ จึงเป็นฤดูหนาวของซีกโลกเหนือนอกจากนี้ ฤดูกาลยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ลักษณะภูมิประเทศ กระแสน้ำ และกิจกรรมของมนุษย์ เป็นต้น ฤดูต่างๆ ในไทย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดฤดูกาล มีปัจจัยอะไรบ้าง

1.แกนโลกเอียง

แกนโลกเอียงเป็นมุม 23.5 องศาเมื่อเทียบกับระนาบวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ส่งผลให้ในแต่ละช่วงของปี แต่ละบริเวณของโลกได้รับแสงแดดไม่เท่ากัน ทำให้มีอุณหภูมิต่างกัน จึงเกิดเป็นฤดูกาลต่างๆ ขึ้น

2.ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศสามารถส่งผลต่อปริมาณแสงแดดที่พื้นผิวได้รับได้ เช่น บริเวณที่มีภูเขาสูงจะบดบังแสงแดด ทำให้ได้รับแสงแดดน้อยกว่าบริเวณที่เป็นที่ราบ ลมมรสุมในประเทศไทย

3.กระแสน้ำ

กระแสน้ำสามารถส่งผลต่ออุณหภูมิของอากาศ เช่น กระแสน้ำอุ่นจะส่งต่อความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ ทำให้บริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำเย็น

4.กิจกรรมของมนุษย์

กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล การปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการทำลายป่าไม้ สามารถส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศและฤดูกาลได้ ฤดูในไทย

ฤดูในประเทศไทย สภาพภูมิอากาศประเทศไทย มีฤดูกาลอะไรบ้าง

ประเทศไทยเรานั่นตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม จึงทำให้ประเทศไทยมีฤดูกาลที่เด่นอย่างเห็นได้ชัด 2 ฤดู คือ ฤดูฝนกับฤดูแล้งสลับกัน และสำหรับฤดูแล้งนั้น สามารถแยกออกได้เป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนกับฤดูหนาว ดังนั้นแล้วฤดูกาลของประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้

1.ฤดูร้อน

  • โดย ฤดูร้อนมีเดือนอะไรบ้าง จะอยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม อากาศจึงร้อนจัด หน้าร้อนเดือนไหน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส ฝนตกน้อยมาก 

2.ฤดูฝน

  • อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูฝนเดือนอะไร เป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม อากาศจึงร้อนชื้น โดยมีฝนตกชุก ปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 1,500-2,000 มิลลิเมตร ซึ่งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน้าฝนหมดเดือนไหน หมดฤดูฝนในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้จะยังมีฝนตกไปจนถึงในช่วงเดือนธันวาคม

3.ฤดูหนาว

  • ฤดูหนาวมีเดือนอะไรบ้าง จะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม อากาศจึงเย็นสบาย หรือมีอากาศหนาวเย็น โดยที่มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส

เดือนไหนฝนตกมากที่สุด สำหรับเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เดือนกันยายน เนื่องจากเป็นช่วงที่ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยมีกำลังแรงที่สุด และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุดอีกด้วย 

มรสุมฤดูหนาวสัมพันธ์อย่างไรกับสภาพอากาศ

มรสุมฤดูหนาว (Northeast Monsoon) มีลักษณะเป็นลมที่พัดจากทวีปเอเชียที่มีอากาศหนาวเย็น แห้งแล้ง ไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทย มรสุมฤดูหนาวส่งผลต่อสภาพอากาศอย่างไร ดังนี้

  • อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง มรสุมฤดูหนาวที่พัดปกคลุมประเทศไทย จะทำให้อากาศเย็นลง โดยอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศจะลดลงประมาณ 5-10 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวจัด โดยอุณหภูมิต่ำสุดอาจลดลงต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นสบาย โดยอุณหภูมิต่ำสุดอาจลดลงต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส ฤดูกาลในประเทศไทย
  • เกิดพายุฤดูหนาว บางครั้งมรสุมฤดูหนาวอาจทำให้เกิดพายุฤดูหนาว (Winter Storm) ในประเทศไทย โดยพายุฤดูหนาวจะมีลักษณะเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวขึ้นนอกชายฝั่งประเทศจีนหรือเกาหลีใต้ พายุฤดูหนาวจะพัดพาเอามวลอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งมายังประเทศไทย ทำให้เกิดลมแรง ฝนตกหนัก ฟ้าคะนอง และเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
  • ปริมาณฝนลดลง มรสุมฤดูหนาวจะพัดผ่านประเทศไทยเป็นบริเวณแคบ ทำให้ปริมาณฝนลดลง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกน้อยมาก ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกบ้างในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
  • เกิดหมอก มรสุมฤดูหนาวจะทำให้เกิดหมอกหนาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ส่งผลให้ทัศนวิสัยลดลง ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและทางรถไฟ

#ฤดูกาล
#ตอนนี้ฤดูอะไร
#ฤดูกาล 4 ฤดูในไทย
#อุณหภูมิประเทศไทย
#ฤดูหนาว ประเทศไทย
#ฤดูหนาวมีเดือนอะไรบ้าง
#เดือนตุลาคม ฤดูอะไร
#เส้นศูนย์สูตร ประเทศไทย
#มิถุนายน หน้าอะไร
#สภาพภูมิอากาศประเทศไทย

ไม่พลาดข่าวสารความรู้รอบตัว : ความรู้รอบตัวทั่วโลก 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th/